Main content

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Beautique Medical Skin Clinic att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi här informera dig om hur vi samlar in och behandlar de uppgifter vi sparar om dig hos oss. Vi arbetar enligt högsta integritetspolicy då vi följer hälso & sjukvårdens sekretesslag, patientdatalagen och journalföringslagen, det gjorde vi även innan den nya dataskyddsförordningen(GDPR) trädde i kraft 25:e maj 2018.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter och även din köphistorik.

  • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. 
  • Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att hanteringen av uppgifterna följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. De fotografier som tas före och efter en behandling är en journalhandling som behövs för att förankra och dokumentera resultat av behandlingarna. Om dessa bilder skulle kunna få lov att visas i informationssyfte, utbildningssyfte, på Beautique´s hemsida, Facebook och Instagram frågar vi dig personligen om det, och ett skriftligt avtal sker.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig från Dig själv.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

Vi skriver in de personuppgifter som du lämnar till oss, i ett godkänt och säkerställt journal/bokningssystem som är registrerat hos läkemedelsverket och dataservrar som är ISO certifierade. Dina personuppgifter tas i samband med att du kontaktar oss för att boka en tid, (antingen per telefon, per mail, eller personlig kontakt) och en komplettering av dina personuppgifter kan ske när du träffar oss personligen vid en konsultation eller behandling. Din mailadress använder vi för att du ska få en bokningsbekräftelse av den bokade tiden, och enstaka informationsmail. Ditt mobilnummer används till att skicka en påminnelse via sms 48 timmar innan din bokade tid. Vi kan även behöva använda både mailadress och telefonnummer för att nå dig angående bokningar och behandlingstider. Personnummer och namn krävs enligt lag till vår journalföring. Adress krävs i de fall du kan komma att behöva ett recept utskrivet av vår ansvarige läkare.

Övriga mottagare

Vi kan i vissa fall behöva lämna dina personuppgifter och nödvändig information till andra mottagare, t.ex. myndigheter som till exempel Läkemedelsverket, IVO(inspektionen för vård och hälsa) och Socialstyrelsen, och utvalda läkemedelsföretag. Det sker i det fall du har fått en komplikation/biverkan av ett läkemedel, medicinteknisk produkt, utrustning, kräm eller annat som du har erhållit under en behandling. Om rapportering behöver ske till en sådan mottagare kommer vi att meddela dig om det blir aktuellt. I samband med en eventuell rättstvist kan vi behöva överföra dina uppgifter till annan mottagare. Det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som vi lyder under. Enligt patientdatalagen ska patientjournaler hållas tillgängliga i tio (10) år efter den sista uppgiften, sedan får de gallras. Regionarkivet kan inte enligt gällande lagstiftning ta emot journalarkiv från en verksamhet som bedrivs i privat regi. Journal som upprättas av en privat vårdgivare är en enskild handling vilken ägs av vårdgivaren. SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Riksarkivet rekommenderar dock ett totalbevarande för alla former av patientjournaler. Vårdgivaren är själv ansvarig för att journalhandlingarna bevaras i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen. Om en verksamhet som drivs privat inom hälso- och sjukvården avvecklas och vårdgivaren inte kan ta hand om patientjournalerna, kan den ansvarige ansöka hos IVO om att journalerna ska omhändertas. Bokföringsmaterial (köphistorik) sparas enligt bokföringslagen under en period sju (7) år räknat efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format efter en skriftlig begäran. (s.k registerutdrag och journalkopior)

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du här.